Målsättning

Vår målsättning:
Help-in-Time är en svensk ideell humanitär organisation som arbetar med internationellt utvecklingssamarbete och folkbildning med speciellt fokus på kvinnor och barn.
Help-in-Time är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation.
Help-in-Time samarbetar företrädesvis med lokala organisationer på gräsrotsnivå och organisationer i andra länder.
Help-in-Times främsta uppgift är att lindra och förhindra mänskligt lidande, men stödjer inte projekt som enbart syftar till att gagna enskilda individer eller tillfällig nödhjälp varken till grupper eller enskilda.
Help-in-Time arbetar inte med livsuppehållande insatser, om de inte leder till hållbar utveckling.
Help-in-Times projekt skall leda till varaktig utveckling och därigenom generera något som finns kvar efter avslutat projekt, till exempel en verksamhet som fortlöper, kunskap eller ökat inflytande för marginaliserade grupper.
Help-in-Time strävar efter att varje samarbetspartner skall utvecklas till en självgående enhet och inte fortsätta vara beroende av fortsatt hjälp från Help-in-Time efter det att ett projekt har avslutats.
Samarbetsprojekten syftar till att öka demokratisk utveckling och jämlikhet mellan könen samt mellan olika etniska och socioekonomiska grupper.
Help-in-times arbete skall också sträva efter att ha en ekologisk helhetssyn som leder till en hållbar utveckling för människor och miljö genom att främja och utveckla lokal resurs-användning. Genom ömsesidigt kunskapsutbyte och gräsrotsperspektiv vill vi få och förmedla kunskap om människors olika villkor.
Verksamheten finansieras av insamlade medel, gåvor och bidrag från stiftelser, fonder och Help-in-Times allmänna medel.
Help-in-Time strävar efter att minimera administrationskostnaderna, vilka skall täckas av medlemmarnas årsavgifter och av medel avsatta/insamlade för detta ändamål.

 

 

 

Comments are closed.