Stadgar

Stadgar
 § 1. Namn och säte
Föreningens namn är Help-in-Time, ngo (Hjälp-i-Tid, ideell förening) och har sitt säte i Nittorp (postnummer 51454) med medlemmar i hela landet.
§ 2. Mål och inriktning
Help-in-Time är en svensk ideell humanitär organisation som arbetar med internationellt utvecklingssamarbete och folkbildning med speciellt fokus på kvinnor och barn.
Help-in-Time är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation.
Help-in-Time samarbetar företrädesvis med lokala organisationer på gräsrotsnivå och organisationer i andra länder.
Help-in-Times främsta uppgift är att lindra och förhindra mänskligt lidande, men stödjer inte projekt som enbart syftar till att gagna enskilda individer eller tillfällig nödhjälp varken till grupper eller enskilda.
Help-in-Time arbetar inte med livsuppehållande insatser, om de inte leder till hållbar utveckling.
Help-in-Times projekt skall leda till varaktig utveckling och därigenom generera något som finns kvar efter avslutat projekt, till exempel en verksamhet som fortlöper, kunskap eller ökat inflytande för marginaliserade grupper.
Help-in-Time strävar efter att varje samarbetspartner skall utvecklas till en självgående enhet och inte fortsätta vara beroende av fortsatt hjälp från Help-in-Time efter det att ett projekt har avslutats.
Samarbetsprojekten syftar till att öka demokratisk utveckling och jämlikhet mellan könen samt mellan olika etniska och socioekonomiska grupper.
Help-in-times arbete skall också sträva efter att ha en ekologisk helhetssyn som leder till en hållbar utveckling för människor och miljö genom att främja och utveckla lokal resurs-användning. Genom ömsesidigt kunskapsutbyte och gräsrotsperspektiv vill vi få och förmedla kunskap om människors olika villkor.
Verksamheten finansieras av insamlade medel, gåvor och bidrag från stiftelser, fonder och Help-in-Times allmänna medel.
Help-in-Time strävar efter att minimera administrationskostnaderna, vilka skall täckas av medlemmarnas årsavgifter och av medel avsatta/insamlade för detta ändamål.
§ 3 Medlemskap
3:1 Medlemskap är öppet för alla som vill arbeta i föreningens anda och som betalar den av årsmötet fastlagda årsavgiften, dvs även medlemmar bosatta utanför Sverige.
3:2 Medlem har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt på allmänna medlemsmöten.
3:3 Medlemskap kan bara tecknas för hela verksamhetsår. Erlagd årsavgift avser medlemskap för innevarande verksamhetsår om inte annat uppgivits.
3:4 Medlem som inte betalat årsavgiften men ändå önskar fortsätta vara medlem benämns passiv medlem och har närvaro- men  inte rösträtt på allmänna medlemsmöten och är inte valbara till någon styrelsepost.
3:4 Medlem kan uteslutas om denne agerar på ett sätt som skadar föreningen. Styrelsen äger rätt att suspendera medlem i väntan på medlemsmöte. Medlemsmöte beslutar om eventuell uteslutning. Berörd medlem har alla medlemsrättigheter under detta möte.
 § 4 Medlemsmöten
4:1 Allmänna medlemsmöten är föreningens högsta beslutande instans. Medlem har rätt att ställa förslag inför och under dessa möten.
4:2 Utöver ordinarie årsmöte, hålls medlemsmöte när styrelsen så anser.
4:3 Då minst en tredjedel av medlemmarna så skriftligen begär, skall styrelsen inom 2 veckor kalla till allmänt medlemsmöte. På sådant möte skall endast de frågor behandlas som framgår av den skriftliga begäran.
4:4 Kallelse till medlemsmöte skall vara medlemmarna tillhanda minst en månad före mötet. Årsmötets kallelse skall vara medlemmarna tillhanda två månader före mötet. Undantag för kortare kallelsetid kan göras för möten enligt 4:3, i samverkan med dem som överlämnar den skriftliga begäran.
4:5 Beslut fattas i en strävan mot konsensus. Vid behov fattas beslut med enkel majoritet, d.v.s. stöds av minst hälften av närvarande medlemmar. Undantag för frågor i § 8 och § 9.
§ 5 Årsmöte
5:1 Ordinarie årsmöte hålls senast tre månader efter räkenskapsperiodens utgång. Medlem som vill få en fråga behandlad av årsmötet skall skriva en motion som skall vara styrelsen tillhanda en månad före mötet. Samtliga motioner och eventuellt styrelsens kommentarer tillsammans med styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport skall finnas tillgängliga för utskrift på http://www.helpintime.se två veckor före mötet eller kan rekvireras via e-post eller vanlig post från styrelsen. Påminnelse om detta skall finnas i kallelsen. Nomineringar av kandidater till valbara uppdrag är fria till dess att beslut fattas att gå till omröstning.
5:2 Rösträtt på ordinarie årsmöte som behandlar närmast föregående verksamhetsår har den som varit aktiv medlem, dvs betalat medlemsavgift under detta år.
5:3 Följande punkter skall behandlas under ordinarie årsmöte. Punkternas turordning får ej omkastas:
1.Godkännande av mötets behörighet.
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare, protokolljusterare och rösträknare.
3. Styrelsens verksamhetsberättelse.
4. Styrelsens ekonomiska rapport.
5. Revisionsberättelse.
6. Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
7. Motioner.
8. Förslag och berättelse från den externa rådgivande kommittéen.
9. Framtidsplan.
10. Fastställande av årsavgift.
11. Övriga ärenden.
12. Valberedningens förslag på styrelse.
13. Val av styrelseledamöter på 2 år.
14. Val av suppleanter till styrelsen på 1 år.
15. Val av revisor(er)och revisorssuppleant(er) på 1 år.
16. Val av valberedning på 1 år.
17. Övriga val.
§ 6 Styrelsen
6:1 Den av årsmötet utsedda styrelsen har till uppgift att leda föreningens arbete i enlighet med stadgarna, samt beslut som fattats på allmänna medlemsmöten.
6:2 Styrelsen består av det antal ledamöter och suppleanter som årsmötet beslutar. Inom sig utser styrelsen ordförande, kassör och sekreterare. Övriga uppdrag efter behov. Passiva medlemmar som inte betalat medlemsavgift för aktuellt år är inte heller valbara till någon styrelsepost för året ifråga.
6:3 Styrelsen utser föreningens firmatecknare.
6:4 Styrelsen är beslutsmässig då samtliga ledamöter och suppleanter kallats, och minst hälften av styrelsens numerär är närvarande. Suppleanter deltar fullt ut i styrelsens arbete, men har endast rösträtt när han/hon ersätter frånvarande ledamot. Vid lika röstetal räknas ordförandens röst två gånger. Beslut fattas i en strävan mot konsensus. Vid behov fattas beslut med enkel majoritet.
6:5 Styrelsen skall handha räkenskaperna på ett korrekt och lättöverskådligt sätt. Alla styrelsemöten skall protokollföras och protokollen skall vara tillgängliga för medlem som så önskar.
6:6 Styrelsen kan upprätta och avskaffa arbetsgrupper på grunder som rör geografiska områden, intresseområden eller på andra grunder. Styrelsen fastställer sådana gruppers befogenheter och inriktning i samverkan med berörda medlemmar. Arbetsgruppers befogenheter regleras i särskilda policydokument som upprättas av styrelsen i samverkan med arbetsgrupperna.
§ 7 Verksamhetsperiod och revision
7:1 Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är 1 september – 31 augusti.
7:2 Föreningens verksamhet och räkenskaper granskas av revisorer utsedda på årsmötet. Om styrelsen finner detta påkallat kan en extern auktoriserad revisor anlitas för granskning av räkenskaperna.
§ 8 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan bara ske genom att motion skrivs till årsmöte och där stöds av minst två tredjedelar av rösterna.
§ 9 Föreningens upplösning
För upplösning av föreningen krävs två tredjedels majoritet av rösterna på två på varandra följande allmänna medlemsmöten. Eventuella tillgångar skall då överlåtas till annan förening som verkar i enlighet med § 2, och detta beslutas med enkel majoritet.
 

 

 

Comments are closed.